Партія

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «Сила права» (далі – партія) – загальноукраїнське добровільне, демократичне, патріотичне об’єднання громадян України, що здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.
1.2. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання внутріпартійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності і гласності.
1.3. Партія має свою Програму, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення.
1.4. Партія є неприбутковою установою та набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
1.5. Партія володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політичною Радою партії.
1.6. Партія має власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка затверджується Політичною Радою партії та реєструється в установленому законодавством порядку.
1.7. Повне найменування Партії українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА ПРАВА».
1.8. Скорочене найменування українською мовою – ПП «СИЛА ПРАВА».

2. МЕТА І ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

2.1. Стратегічна мета партії – відновлення повноцінного миру і територіальної цілісності України та розбудова сильної, правової, демократичної держави, що цінує і поважає кожного громадянина, піклується про його добробут, гарантує і захищає його права, забезпечує безпеку.
2.2. Головними завданнями діяльності партії є:
2.2.1. розробка і реалізація державної політики спрямованої на досягнення стратегічної меті партії;
2.2.2. формування центральних і місцевих органів влади здатних забезпечити реалізацію державної політики спрямованої на досягнення стратегічної меті партії.
2.3. Для досягнення стратегічної мети і реалізації головних статутних і програмних завдань партія згідно законодавства й свого Статуту має право:
2.3.1. брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України. При цьому, розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
2.3.2. ініціювати всеукраїнський та місцеві референдуми у порядку та спосіб визначений чинним законодавством України;
2.3.3. проводити соціологічні дослідження і опитування населення з метою вивчення громадської думки;
2.3.4. здійснювати політичну діяльність, організовувати та проводити мирні зібрання, масові заходи (збори, зустрічі, дискусії, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо), а також інші публічні заходи у порядку, визначеному чинним законодавством України;
2.3.5. здійснювати організацію та проведення навчань, семінарів, конгресів, круглих столів, конференцій, форумів та інших заходів за участі членів та прихильників партії, громадських активістів та експертів;
2.3.6. взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, молодіжними, творчими, жіночими та іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
2.3.7. вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей і завдань;
2.3.8. публічно висвітлювати позицію з питань державного і суспільного життя, вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати цілі ідеї та завдання партії;
2.3.9. оприлюднювати обґрунтовану критичну оцінку дій і рішень органів влади і її керівників;
2.3.10. з метою міжнародного співробітництва представляти позицію партії за межами держави;
2.3.11. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями і діячами, забезпечувати проведення заходів та публічних зустрічей з представниками таких організацій, засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, положення статуту яких не суперечить законодавству України та не обмежує самостійність партії;
2.3.12. ідейно, організаційно і матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
2.3.13. використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, у відповідності до законодавства України;
2.3.14. створювати партійні осередки згідно з цим Статутом;
2.3.15. захищати права та відстоювати інтереси Партії, її членів і прихильників;
2.3.16. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та не майнові права;
2.3.17. проводити передвиборну агітацію, брати участь у спостереженні за виборчим процесом;
2.3.18. здійснювати іншу суспільно-політичну діяльність, що не суперечить чинному законодавству та міжнародним угодам України.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ
3.1 Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах. Членство в Партії є несумісним з членством в іншій політичній партії.
3.1. Членом Партії не можуть бути: судді, прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України та державні службовці, у випадках передбачених чинним законодавством, а також члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії.
3.2. Членство в політичній партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства в Партії є наявність заяви громадянина України про бажання стати членом Партії, поданої на ім’я Голови Партії до керівного органу відповідного структурного утворення Партії або до Політичної Ради Партії. Форма заяви про вступ в Партію затверджується Головою Партії.
3.3. Члену Партії видається партійний квиток, зразок якого затверджує Політична Рада Партії. Партійний квиток підписує Голова Партії.
3.4. Кожен член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання до керівного органу відповідного структурного утворення Партії або до Політичної Ради Партії заяви на ім’я Голови Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.
3.5. Дія пункту 3.5 не поширюється на посаду Голови Партії. Членство в Партії Голови Партії припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Партії.
3.6. Членство в Партії може бути припинене внаслідок:
3.6.1. особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії;
3.6.2. внаслідок втрати громадянства України;
3.6.3. виключення з Партії за дії, несумісні з її Статутом або Програмою Партії;
3.6.4. невиконання статутних обов’язків, рішень керівних органів Партії;
3.6.5. виключення з Партії за дії, що дискредитують Партію та наносять їй шкоду (майнового характеру та/чи шкоду діловій репутації Партії);
3.6.6. в разі набуття членства в іншій політичній партії;
3.6.7. у разі, якщо член партії не бере активної участі в роботі Партії та/або втратив зв’язок з Партією.
3.7. Членство в Партії може бути припинене за рішенням Політичної Ради Партії, у випадках, визначених в цьому Статуті. Політична Рада Партії може виключати з членів Партії будь-якого члена Партії за наявності підстав, передбачених Статутом.

3.8. Член Партії має право:
3.8.1. брати участь у статутній діяльності Партії;
3.8.2. вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя;
3.8.3. звертатися до керівних органів обласних та місцевих організацій, керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за власну партійну і громадську діяльність, політичні переконання та погляди;
3.8.4. обирати та бути обраним до керівних органів обласних та місцевих організацій та керівних органів Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;
3.8.5. подавати пропозиції до обласних та місцевих організацій щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
3.8.6. бути висунутим від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
3.8.7. на підставі заяви, за власним бажанням, вийти зі складу відповідного керівного органу обласної або місцевої організації чи Партії, до якого його було обрано, без втрати членства в Партії;
3.8.8. припинити або зупинити членство в Партії за власним бажанням;
3.8.9. за власним бажанням та у відповідності до чинного законодавства і внутрішніх документів Партії здійснювати внески на підтримку Партії (окрім членських/вступних внесків, порядок сплати яких, визначається цим Статутом та чинним законодавством).

3.9. Член Партії зобов’язаний:
3.9.1. дотримуватися Статуту, Програми та інших внутрішніх документів Партії;
3.9.2. всебічно сприяти та брати безпосередню участь в реалізації Програми Партії;
3.9.3. сприяти поширенню програмних принципів Партії, виробленню партійної політики та втіленню її у життя;
3.9.4. виконувати рішення керівних органів обласних та місцевих організацій та керівних органів Партії;
3.9.5. брати участь у роботі обласної або місцевої організації, керівних органів Партії, до яких його було обрано;
3.9.6. надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнодержавних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;
3.9.7. сплачувати вступні та членські внески у порядку, визначеному цим Статутом та/або внутрішніми документами Партії;
3.9.8. зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно з чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
4.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру.
4.2. Обласні, місцеві організації та первинні осередки Партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць. За виключенням первинних осередків, в окремій адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише одна обласна чи місцева організація відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці.
4.3. Обласними організаціями Партії є Кримська республіканська, обласні організації, Київська та Севастопольська міські організації.
4.4. Обласні та місцеві організації можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Політичною Радою Партії та реєстрації у встановленому законом порядку. Обласні та місцеві організації, які набули статусу юридичної особи, мають право на відкриття рахунків в установах банків України, виготовлення печатки, штампів, бланків зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головою Партії. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські організації Партії прирівнюються до обласних організацій Партії.
4.5. Обласні організації Партії.
4.6. Обласні організації Партії утворюються та діють з метою впровадження у життя політики Партії на відповідній території.
4.7. Обласна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з обласними та місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії.
4.8. Керівними органами обласної організації є Загальні збори (надалі – Збори) обласної організації, Рада обласної організації.
4.9. Збори обласної організації проводяться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на рік.
4.10. У Зборах обласної організації беруть участь делегати від місцевих організацій, які входять до складу обласної організації, за квотами, встановленими Радою обласної організації.
4.11. Збори обласної організації можуть бути скликані за рішенням одного з таких статутних органів, як: Рада обласної організації, Політична Рада Партії, Голови Партії.
4.12. В разі скликання Зборів обласної організації за рішенням Політичної Ради Партії, або Голови Партії, Політична Рада, або Голова Партії визначає порядок скликання, підготовки і проведення Зборів обласної організації та їх порядок денний.
4.13. Збори обласної організації є повноважними за умови участі у них більше половини обраних делегатів, а у разі відсутності на території області місцевих організацій – за умови участі у них більше половини від загальної кількості членів Партії, закріплених за цією обласною організацією.
4.14. Рішення Зборів обласної організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів або членів Партії, закріплених за цією обласною організацією.
4.15. На Зборах обласної організації головує Голова обласної організації, а разі його відсутності – інша особа, обрана з числа учасників Зборів.
4.16. Збори обласної організації:
4.16.1. визначають основні напрями діяльності обласної організації, які не можуть суперечити меті діяльності, напрямкам, завданням діяльності Партії, Програмі Партії та внутрішнім документам Партії;
4.16.2. обирають терміном не більше ніж 3 (три) роки підряд та звільняють Голову обласної організації;
4.16.3. обирають терміном не більше ніж 3 (три) роки підряд та звільняють членів Ради обласної організації з числа членів Партії, які перебувають на обліку в обласній організації;
4.16.4. заслуховують та затверджують звіт Голови обласної організації;
4.16.5. обирають делегатів на З’їзд Партії, відповідно до норм представництва, затверджених тим статутним органом, який прийняв рішення про скликання З’їзду Партії;
4.16.6. вирішують інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.
4.17. Керівництво обласною організацією в період між Зборами обласної організації здійснює Рада обласної організації, засідання якої скликаються Головою обласної організації і проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один раз) на 6 місяців.
4.18. На засіданнях Ради обласної організації головує Голова обласної організації, а в разі його відсутності, обраний на засіданні, один з членів Ради .
4.19. Засідання Ради обласної організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу всіх членів Ради обласної організації.
4.20. Рішення на засіданні Ради приймаються простою більшістю голосів. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови обласної організації є вирішальним.
4.21. Рада обласної організації:
4.21.1. скликає Збори обласної організації;
4.21.2. координує діяльність місцевих організацій;
4.21.3. у період між Зборами обласної організації визначає основні напрямки діяльності обласної організації;
4.21.4. реалізує політику Партії у відповідному регіоні;
4.21.5. приймає нових членів Партії та має право проводити перереєстрацію членів Партії, що перебувають на обліку в обласній організації;
4.21.6. ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень Ради місцевої організації;
4.21.7. організовує участь обласної організації у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнських і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;
4.21.8. скасовує рішення місцевих організацій та первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі та іншим документам Партії, затвердженим керівними органами Партії;
4.21.9. має право на виключення з членів Партії осіб, що перебувають на обліку у обласної організації;
4.21.10. має право скликати Збори місцевої організації, Збори первинного осередку Партії;
4.21.11. має право створювати консультативно-дорадчі органи обласної організації;
4.21.12. затверджує бюджет обласної організації на наступний рік;
4.21.13. веде та зберігає документацію обласної організації;
4.21.14. забезпечує підготовку звітів обласної організації;
4.21.15. в межах бюджету розпоряджається коштами обласної організації, розпоряджається майном обласної організації в порядку, визначеному цим Статутом;
4.21.16. забезпечує контроль та облік за сплатою вступних та членських внесків та іншої допомоги;
4.21.17. забезпечує діяльність обласної організації, виконання рішень керівних органів Партії;
4.21.18. вирішує інші питання діяльності обласної організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії, іншим внутрішнім документам Партії.
4.22. Голова обласної організації:
4.22.1. керує роботою обласної організації у період між засіданнями Ради обласної організації;
4.22.2. головує на засіданнях Зборів обласної організації;
4.22.3. головує на засіданнях Ради обласної організації;
4.22.4. звітує про діяльність Ради обласної організації на Зборах обласної організації;
4.22.5. розподіляє обов’язки між членами Ради обласної організації;
4.22.6. організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів Партії;
4.22.7. без доручення представляє обласну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
4.22.8. має право підпису фінансових та інших документів обласної організації, за які несе персональну відповідальність;
4.22.9. виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.
4.23. Місцеві організації Партії (районні, міські, районні у містах, сільські та селищні).
4.24. Місцеві організації Партії утворюються та діють з метою впровадження у життя політики Партії на відповідній території.
4.25. Місцева організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадських організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів обласних організацій та керівних органів Партії.
4.26. Місцева організація створюється за рішенням відповідної Ради обласної організації або Політичної Ради Партії згідно з адміністративно-територіальним устроєм України в межах районів, міст обласного значення, районів у містах, міст, сіл та селищ.
4.27. Місцева організація об’єднує первинні осередки, які діють на території району, міста обласного значення, міст, району у місті, села чи селища.
4.28. Керівними органами місцевої організації є Загальні збори (надалі – Збори) місцевої організації, Ради місцевої організації.
4.29. Збори місцевої організації проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.
4.30. У Зборах місцевої організації беруть участь делегати від первинних осередків, які входять до складу місцевої організації, за квотами, встановленими Радою місцевої організації.
4.31. Збори місцевої організації можуть бути скликані за рішенням одного з таких статутних органів як: Ради місцевої організації, Ради обласної організації, Політичної Ради Партії, або Голови Партії, які визначають порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів місцевої організації і їх порядок денний.
4.32. Збори місцевої організації є повноважними за умови участі у них більше половини обраних делегатів, а у разі відсутності на відповідній території первинних осередків – за умови участі у них більше половини від загальної кількості членів Партії, що входять в цю місцеву організацію.
4.33. Рішення Зборів місцевої організації ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх делегатів або членів Партії цієї місцевої організації.
4.34. На засіданнях Зборів місцевої організації головує Голова місцевої організації, а в разі його відсутності – інший член Партії, учасник Зборів місцевої організації, обраний Зборами місцевої організації.
4.35. Збори місцевої організації:
4.35.1. визначають основні напрямки діяльності місцевої організації;
4.35.2. обирають терміном не більше ніж на 3 (три) роки підряд та звільняють з посади Голову місцевої організації;
4.35.3. обирають терміном не більше ніж на 3 (три) роки підряд та звільняють з посади членів Ради місцевої організації, з числа членів Партії, які перебувають на обліку в місцевій організації;
4.35.4. заслуховують звіт Голови місцевої організації;
4.35.5. обирають делегатів на Збори обласної організації за квотою, встановленою тим статутним органом, що ухвалив рішення про скликання Зборів обласної організації;
4.35.6. вносять пропозиції до Зборів обласної організації щодо кандидатур до складу керівних органів обласної організації, керівних органів Партії;
4.35.7. вносять пропозиції до Зборів обласної організації щодо кандидатур делегатів З’їзду Партії;
4.35.8. вносять пропозиції до Зборів обласної організації щодо кандидатів на місцевих виборах відповідного рівня;
4.35.9. вирішують інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.
4.36. Керівництво місцевою організацією в період між Зборами місцевої організації здійснює Рада місцевої організації, засідання якої скликаються Головою місцевої організації і проводяться, як правило, не менше ніж 1 (один) раз на 6 місяців.
4.37. На засіданнях Ради місцевої організації головує Голова місцевої організації, а в разі його відсутності – інша особа, обрана з числа учасників Зборів.
4.38. Засідання Ради місцевої організації є повноважним за умови участі у ньому більше половини від складу членів Ради місцевої організації.
4.39. Рішення на засіданні Ради приймаються простою більшістю голосів. В разі рівної кількості голосів під час голосування голос Голови місцевої організації є вирішальним.
4.40. Рада місцевої організації:
4.40.1. скликає Збори місцевої організації;
4.40.2. координує діяльність первинних осередків;
4.40.3. у період між Зборами місцевої організації визначає основні напрямки діяльності місцевої організації;
4.40.4. приймає нових членів Партії та виключає з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у місцевій організації;
4.40.5. організовує участь місцевої організації у проведенні виборів Президента України, Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у проведенні всеукраїнського і місцевого референдуму відповідно до чинного законодавства України;
4.40.6. затверджує рішення про створення первинного осередку;
4.40.7. скасовує рішення первинних осередків, якщо вони суперечать Статуту, Програмі Партії;
4.40.8. подає на розгляд та затвердження Ради обласної організації кандидатів на посади сільських, селищних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя) голів та кандидатів у депутати сільських, селищних, районних, міських (у містах районного і обласного значення, крім міст Києва і Севастополя), районних у містах рад на місцевих виборах;
4.40.9. сприяє формуванню фракції Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;
4.40.10. має право скликати Збори первинного осередку Партії;
4.40.11. затверджує бюджет місцевої організації на наступний рік, розпоряджається майном місцевої організації, в межах бюджету розпоряджається коштами місцевої організації в порядку, визначеному цим Статутом;
4.40.12. веде облік первинних осередків та членів Партії;
4.40.13. веде та зберігає документацію місцевої організації;
4.40.14. забезпечує підготовку звітів місцевої організації;
4.40.15. забезпечує діяльність місцевої організації, виконання рішень керівних органів місцевої організації та керівних органів Партії;
4.40.16. забезпечує контроль та облік за сплатою вступних та членських внесків, систематизації благодійної та іншої допомоги;
4.40.17. вирішує інші питання діяльності місцевої організації, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.
4.41. Голова місцевої організації:
4.41.1. керує роботою місцевої організації;
4.41.2. головує на засіданнях Зборів місцевої організації;
4.41.3. головує на засіданнях Ради місцевої організації;
4.41.4. реалізує через місцеву організацію політичний курс Партії;
4.41.5. звітує про діяльність Ради місцевої організації на Зборах місцевої організації;
4.41.6. розподіляє обов’язки між членами Ради місцевої організації;
4.41.7. має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями місцевої організації;
4.41.8. несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;
4.41.9. організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів партійних організацій вищого рівня та керівних органів Партії;
4.41.10. без доручення представляє місцеву організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
4.41.11. виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.
4.42. Первинні осередки
4.43. Первинні осередки створюються на підставі рішення Установчих зборів цих осередків, за наявності не менше 3 (трьох) членів Партії.
4.44. Рішення про створення первинних осередків затверджується відповідною Радою місцевої організації.
4.45. Первинні осередки не є юридичними особами. Після свого створення первинні осередки повинні пройти процедуру реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.46. Первинні осередки стають структурними утвореннями Партії лише після затвердження відповідною Радою місцевої організації рішення про створення первинного осередку та його реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.47. Первинні осередки можуть бути ліквідовані за рішенням Ради обласної організації або Політичної Ради Партії.
4.48. Первинні осередки ведуть облік членів первинних осередків.
4.49. Керівним органом первинного осередку є Збори, які проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 6 (шість) місяців.
4.50. У Зборах первинного осередку з правом голосу беруть участь члени Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.
4.51. Збори первинного осередку можуть бути скликані за рішенням Голови первинного осередку, на вимогу більше половини членів первинного осередку, які перебувають на обліку в первинному осередку, або за рішенням відповідної Ради місцевої організації.
4.52. В разі скликання Зборів первинного осередку на вимогу Ради місцевої організації, Рада місцевої організації визначає порядок скликання, порядок підготовки та порядок проведення Зборів первинного осередку.
4.53. Збори первинного осередку є повноважними за умови участі у них більше ніж половини всіх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.
4.54. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів від присутніх членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку.
4.55. Збори первинного осередку:
4.55.1. визначають напрями діяльності первинного осередку;
4.55.2. обирають Голову первинного осередку;
4.55.3. заслуховують звіт Голови первинного осередку;
4.55.4. обирають делегатів на Збори місцевої організації. Квоту щодо кількості делегатів на Збори місцевої організації встановлює статутний орган, що ухвалив рішення про скликання Зборів місцевої організації;
4.55.5. мають право вносити кандидатури для розгляду на Зборах місцевої організації для обрання делегатами на Збори обласної організації;
4.55.6. можуть вносити на розгляд Зборів місцевої організації пропозиції щодо кандидатур до складу керівних органів місцевої організації, керівних органів Партії;
4.55.7. можуть вносити на розгляд Ради місцевої організації пропозиції щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міст районного значення) голови та депутатів у сільські, селищні, районні, міські (міст районного значення), районні у містах ради на місцевих виборах;
4.55.8. вирішують інші питання діяльності первинного осередку, які не суперечать Статуту, Програмі Партії та іншим внутрішнім документам Партії.
4.55.9. Поточні питання діяльності первинного осередку в період між Зборами вирішує Голова первинного осередку.
4.56. Голова первинного осередку:
4.56.1. керує роботою первинного осередку;
4.56.2. головує на засіданнях Зборів первинного осередку;
4.56.3. реалізує через місцеву організацію політичний курс Партії;
4.56.4. звітує про діяльність первинного осередку на Зборах первинного осередку;
4.56.5. має право підпису документів щодо розпорядження фінансовими цінностями первинного осередку;
4.56.6. несе повну матеріальну відповідальність за свої дії;
4.56.7. організовує та є відповідальним за виконання рішень керівних органів обласних та місцевих організацій та керівних органів Партії;
4.56.8. без доручення представляє первинний осередок у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими організаціями політичних партій, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;
4.56.9. виконує інші функції відповідно до Статуту, Програми Партії, інших внутрішніх документів Партії.
4.57. Участь обласних та місцевих організацій Партії у місцевих виборах та порядок висування кандидатів регламентується чинним законодавством України, яке буде діяти на момент проведення відповідних місцевих виборів.


5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

5.1. Статутними органами Партії є:
5.1.1. З’їзд – вищий керівний орган Партії;
5.1.2. Політична Рада – керівний орган, який здійснює поточне керівництво Партією на період між З’їздами.
5.1.3. Виконавчий Секретаріат Партії – виконавчий орган Партії
5.1.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – вищий контрольно-ревізійний орган Партії.
5.2. Керівною особою Партії є її Голова. Статутні органи та Голова Партії, можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Партії, віднесених до їх компетенції.
5.3. З’їзд Партії (надалі – З’їзд).
5.3.1. З’їзд Партії є її вищим керівним органом. Черговий З’їзд скликається Головою Партії, Політичною Радою Партії не рідше одного разу на два календарних роки.
5.3.2. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за рішенням Голови Партії, Політичної Ради Партії, або за рішенням не менше третини зареєстрованих обласних організацій Партії. Делегати чергового та позачергового З’їзду обираються на Зборах обласних організацій, відповідно до норм представництва, встановлених тим же, хто й ухвалював рішення про скликання даного З’їзду Партії.
5.3.3. З’їзд є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.
5.3.4. Усі посадові особи обираються З’їздом на термін три роки з можливістю пролонгації повноважень. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії, про відчуження майна Партії, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна Партії, а також про припинення діяльності Партії, ухвалюються більшістю голосів, не меншою, ніж 3/4 від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, якщо інше не встановлено законом. Всі інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.
5.3.5. Повноваження З’їзду Партії:
5.3.5.1. затверджує Програму та інші програмні документи Партії, вносить зміни та доповнення до них;
5.3.5.2. затверджує Статут Партії, вносить до нього зміни та доповнення;
5.3.5.3. під час виборів народних депутатів України затверджує виборчий список кандидатів від Партії;
5.3.5.4. висуває від Партії кандидата у Президенти України або ухвалює рішення про підтримку іншої кандидатури, а також затверджує розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
5.3.5.5. обирає Голову Партії, Політичну Раду Партії, Голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії на термін три роки та можливістю пролонгації повноважень на наступний термін необмежену кількість разів;
5.3.5.6. заслуховує звіти та оцінює роботу Голови Партії та Політичної Ради Партії;
5.3.5.7. заслуховує та затверджує звіти Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
5.3.5.8. приймає рішення щодо продовження повноважень делегатів з’їзду;
5.3.5.9. реалізує право власності на майно та кошти Партії, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Партії;
5.3.5.10. ухвалює рішення про реорганізацію Партії;
5.3.5.11. ухвалює рішення про припинення діяльності (саморозпуск) Партії, при цьому визначає Ліквідатора чи чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів.
5.3.5.12. З’їзд, як вищий керівний орган Партії, у разі нагальної потреби, може взяти до розгляду і вирішення будь-яке питання партійного життя.
5.4. Політична Рада Партії (або Політрада).
5.5. Політична Рада є керівним органом Партії в період між З’їздами Партії, кількісний та персональний склад якої затверджується на З’їзді Партії.
5.6. До складу Політичної Ради входять за посадою Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступники Голови Партії а також інші члени Партії, обрані до складу Політичної Ради безпосередньо на З’їзді Партії.
5.7. Політичну Раду очолює Голова Партії, який головує на її засіданнях. В разі його відсутності – один із заступників Голови Партії.
5.8. Засідання Політичної Ради Партії проводяться не рідше одного разу на рік і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Політичної Ради Партії.
5.9. Засідання Політичної Ради скликаються Головою Партії, а в разі його відсутності одним з його заступників.
5.10. Рішення Політичної Ради Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політичної Ради Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.
5.11. Повноваження Політичної Ради Партії:
5.11.1. визначає політику Партії, стратегію і тактику її діяльності;
5.11.2. ухвалює рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їх керівників;
5.11.3. виробляє тактику діяльності Партії у період між З’їздами, спрямовує практичну роботу Партії;
5.11.4. звітує про свою роботу на З’їзді Партії;
5.11.5. може скликати та організовувати З’їзди. Встановлює норму представництва делегатів від обласних організацій та затверджує порядок денний;
5.11.6. розглядає звіт про роботу фракції Партії у Верховній Раді України і ухвалює відповідні рішення;
5.11.7. формує теоретичні, аналітичні та інформаційні центри Партії;
5.11.8. має право виключати членів з Партії у тому разі, коли первинний осередок, обласна чи місцева організації Партії не можуть ухвалити відповідне рішення щодо тих, хто, займаючи посаду керівника обласної/місцевої організації або первинного осередку Партії, чи входячи до складу вищих керівних органів Партії, допускав дії, не сумісні зі Статутом Партії і Програмою Партії;
5.11.9. організовує виконання рішень З’їзду Партії ;
5.11.10. координує і спрямовує діяльність обласних та місцевих організацій, а також первинних осередків Партії, надає їм організаційно-методичну допомогу;
5.11.11. забезпечує участь Партії у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських і місцевих референдумах;
5.11.12. приймає рішення про створення обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії, може розпускати (припиняти діяльність) обласних, місцевих організацій та первинних осередків Партії;
5.11.13. затверджує символіку Партії;
5.11.14. затверджує рішення про обрання Голів Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Партії;
5.11.15. щорічно заслуховує звіти обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків;
5.11.16. скасовує або зупиняє виконання рішень керівних органів організацій усіх рівнів і звільняє їхніх керівників у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми та Статуту Партії, невиконання рішень її керівних статутних органів і власних рішень;
5.11.17. розглядає заяви, скарги та апеляції членів Партії, обласних та місцевих організацій Партії, а також первинних осередків;
5.11.18. приймає рішення про надання статусу юридичної особи обласним та місцевим організаціям Партії;
5.11.19. здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до компетенції З’їзду Партії;
5.12. Голова Партії.
5.12.1. У період між З’їздами, засіданнями Політичної Ради Партії, поточною діяльністю Партії керує її Голова, який є вищою керівною особою Партії. Голова Партії обирається/звільняється з посади З’їздом з числа членів Партії, з терміном повноважень три роки та можливістю пролонгації повноважень на наступний термін необмежену кількість разів.
5.12.2. Повноваження Голови Партії:
5.12.2.1. здійснює поточне керівництво діяльністю Партії, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках з іншими партіями, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
5.12.2.2. затверджує бюджет Партії та заслуховує звіт про його виконання;
5.12.2.3. робить заяви від імені Партії;
5.12.2.4. ухвалює заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;
5.12.2.5. має право підпису документів від імені Партії;
5.12.2.6. відкриває та закриває рахунки у банківських та інших фінансових установах України у порядку, встановленому чинним законодавством;
5.12.2.7. має право підпису фінансових та інших документів Партії;
5.12.2.8. ініціює скликання 3’їздів, організує підготовку засідань Політичної Ради, головує на них;
5.12.2.9. призначає Голову Виконавчого секретаріату Партії;
5.12.2.10. в межах, визначених законодавством, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;
5.12.2.11. затверджує штатний розпис штатного апарату, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;
5.12.2.12. у межах статутних повноважень видає накази, довіреності і розпорядження;
5.12.2.13. може делегувати свої повноваження або їх частину заступникам Голови Партії;
5.12.2.14. здійснює інші повноваження, що не відносяться до виключної компетенції З’їзду та Політичної Ради Партії.
5.13. Голова Партії у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання своїх повноважень або їх частини на одного із заступників Голови Партії та/або Голову Виконавчого секретаріату Партії, про що видається відповідне розпорядження та доручення на виконання таких повноважень. Голова Партії може у будь-який час повернути свої повноваження, скасувавши відповідне доручення.
5.14. Виконавчий секретаріат Партії.
5.14.1. Структура, порядок діяльності Виконавчого секретаріату визначаються Політичною Радою Партії, а штатний розклад Виконавчого секретаріату визначаються Головою Партії.
5.14.2. Працівники Виконавчого секретаріату приймаються на роботу та звільняються з неї Головою Політичної Партії.
5.14.3. До повноважень Виконавчого секретаріату Партії належить:
5.14.3.1. реалізація програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, з’їздів і засідань Ради;
5.14.3.2. розробка, затвердження поточних планів роботи обласних парторганізацій та організація їх виконання;
5.14.3.3. готує та забезпечує подання звітів до уповноважених органів;
5.14.3.4.здійснення інших повноважень, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів Партії.
5.15. Повноваження Голови Виконавчого секретаріату Партії:
5.15.1. подає на затвердження Голови Партії штатний розпис працівників Виконавчого секретаріату та робочих органів Партії;
5.15.2. здійснює поточне керівництво апаратом Виконавчого секретаріату та робочих органів Партії;
5.15.3. у межах, визначених Політичної Ради Партії, здійснює розпорядження коштами та майном Партії, підписує банківські платіжні, касові та інші фінансові документи;
5.15.4. виконує доручення Політичної Ради Партії та Голови Партії;
5.15.5. організовує поточну роботу, конкретні заходи з реалізації рішень Політичної Ради Партії та Голови Партії;
5.15.6. готує документи на засідання Політичної Ради Партії;
5.15.7. забезпечує зв’язок і обмін інформацією керівних органів Партії з її обласними та місцевими організаціями, органами державної влади, політичними партіями та громадськими організаціями;
5.15.8. організовує ведення всієї партійної документації і її зберігання.
5.16. Контрольно-ревізійний орган Партії.
5.16.1. Контрольно-ревізійним органом Партії є її Центральна контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом у складі Голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії на термін не більший, ніж три роки з подальшою можливістю пролонгації цих повноважень на один термін. Центральну контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, який головує на її засіданнях.
5.16.2. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії скликаються її Головою.
5.16.3. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії проводяться не рідше одного разу на шість місяців і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
5.16.4. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії ухвалюються на її засіданнях. Рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії є вирішальним.
5.17. Повноваження Центральної контрольно-ревізійної комісії:
5.17.1. розглядає заяви про порушення членами Партії, організаціями, їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Партії;
5.17.2. розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
5.17.3. здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, а також її структурних утворень;
5.17.4. перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами Партії;
5.17.5. проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії, її структурних утворень;
5.17.6. звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності;
5.17.7. з метою виконання покладених на Центральну контрольно-ревізійну комісію завдань, має право витребувати від статутних органів Партії та органів управління, посадових осіб обласних/місцевих організацій Партії копії прийнятих актів (наказів, розпоряджень, протоколів тощо).
5.18. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії може бути розпущена чи переобрана тільки З’їздом.
5.19. Для здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами Партії, а також її обласних та місцевих організацій Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії відповідно до вимог чинного законодавства має право залучати аудиторські фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії та її місцевих організацій.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ.
6.1. Партія є неприбутковою організацією.
6.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Партії або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.3. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом та Програмою Партії.
6.4. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не заборонено законом. Партія може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.
6.5. Обласні, місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи користуються та розпоряджаються коштами та іншим майном у порядку, визначеному Політичною Радою Партії.
6.6. Повноваження власника щодо майна, у тому числі коштів, що є власністю Партії, здійснюються відповідно до законодавства в порядку, передбаченому Статутом Партії.
6.7. Джерелами коштів і іншого майна Партії, обласних, місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи є:
6.7.1. внески на підтримку Партії (грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або не грошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її зареєстрованою в установленому порядку обласною, місцевою організацією, пов’язаною особою Партії чи її обласної, місцевої організації, висунутим Партією чи її обласною, місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані Партії, зареєстрованій в установленому порядку обласній, місцевій організації, пов’язаній особі Партії чи її обласної, місцевої організації, висунутому Партією чи її обласною, місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах);
6.7.2. кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності Партії з урахуванням відповідних положень Податкового кодексу України;
6.7.3. пасивні доходи;
6.7.4. державне фінансування статутної діяльності Партії в порядку, передбаченому законодавством;
6.7.5. державне фінансування у формі відшкодування витрат Партії, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.
6.8. Обмеження щодо загального розміру (суми) внеску (внесків) на підтримку Партії від громадянина України та від юридичної особи протягом одного року встановлюється чинним законодавством України.
6.9. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії:
6.9.1. органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
6.9.2. державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
6.9.3. іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
6.9.4. незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);
6.9.5. громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами країни, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
6.9.6. іншими політичними партіями;
6.9.7. фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
6.9.8. фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.
6.10. Партія, обласні, місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, відкривають в установах банків України рахунки виключно в національній валюті України на які перераховуються всі кошти у безготівковій формі, які набуваються Партією чи її організаціями.
6.11. грошові внески на користь Партії, обласної, місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, здійснюються через банківські операції.
6.12. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві приватної власності і на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.
6.13. Партія не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями Партії.
6.14. Партія не несе відповідальність за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов’язаннями Партії.
6.15. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке належить їм на праві приватної власності і на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.
6.16. Партія, обласні, місцеві організації, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні».
6.17. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, обласної, місцевої організації Партії, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, здійснюється Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії.
6.18. У передбачених законодавством випадках Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії на підставі рішення Голови Партії залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії.
6.19. Зовнішній незалежний фінансовий аудит є обов’язковим після закінчення виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або по закінченню участі у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також у разі отримання державного фінансування. Зовнішній незалежний фінансовий аудит проводиться в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування.
6.20. Партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
6.21. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом Голови Партії чи іншої уповноваженої особи, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ.
7.1. Зміни та доповнення до Статуту і/або Програми Партії затверджуються З’їздом Партії. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту і/або Програми Партії ухвалюється більшістю голосів, не меншою, ніж 3/4 від кількості делегатів зареєстрованих на З’їзді.
7.2. Про зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії повідомляється уповноважений державний орган з питань реєстрації у десятиденний термін, якщо інше не встановлено законодавством.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ.
8.1. Партія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Діяльність Партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.
8.3. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте З’їздом, одночасно з затвердженням Ліквідатора чи складу Ліквідаційної комісії ухвалюється рішення про використання майна та коштів Партії відповідно до законодавства України та цього Статуту.
8.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії ухвалено в судовому порядку, вci майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межax чинного законодавства відповідно до рішення суду.
8.5. Після рішення 3’їзду про припинення діяльності Партії припиняється діяльність вcix її організацій та первинних осередків.
8.6. Після припинення діяльності такої місцевої організації, яка не входила до жодної обласної організації чи місцевої організації, всі кошти та майно даної організації, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації). Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої чи обласної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).
8.7. Активи Партії, що залишились після задоволення вимог кредиторів у разі припинення Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передаються одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
8.8. У разі реорганізації Партії усі майнові та немайнові права переходять до її правонаступника. Партія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.
8.9. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Припинення діяльності Партії тягне за собою припинення діяльності та розпуск керівних органів Партії, її структурних утворень, а також припинення членства в Партії.

9. ПІДПИСИ
Голова З’їзду ____________________________  /А.М.Полях/                                                  

Секретар З’їзду __________________________ /В.А.Севериненко/